Tai įrankis, apimantis visus mechanizmų darbo procesus, užtikrinantis efektyvų mechanizmų veikimą ir resursų išnaudojimą bei leidžiantis sudarinėti analitines mechanizmų veiklos ataskaitas.


Sistemos paskirtis – užtikrinti techninį įmonės technologinio proceso aprūpinimą.

Sistemoje saugoma visa informaciją apie mechanizmo charakteristikas, jo gyvavimo ciklą – nuo eksploatacijos pradžios iki eksploatacijos pabaigos atliktus remontus ir darbus, jų sąnaudas bei mechanizmo panaudojimo atvejus, kuro sąnaudas.

Sistema yra paprasta ir patogi naudoti, taupo darbuotojų laiką bei sumažina įmonės sąnaudas.

MACH SYSTEM nauda:

 • Gamybos išlaidų planavimas ir kontrolė;
 • Mechanizmų panaudojimo proceso ir sąnaudų analizė;
 • Proceso vientisumas bei efektyvus informacijos valdymo užtikrinimas –  visa informacija standartizuota, klasifikuota ir saugoma vienoje vietoje;
 • Proceso atitikimo reikalavimams užtikrinimas;
 • Vaidmenų ir atsakomybių pasiskirstymas ir kontrolė.

Sistemos funkcionalumas

 • Mechanizmo būklės stebėsena - sistemoje saugoma informacija apie galimas mechanizmo būkles – remontas, techninė priežiūra, konservacija ar kt. – ir jų trukmes;
 • Mechanizmo remontų apskaita - sistemoje kaupiami duomenys apie mechanizmams atliktų techninių priežiūrų ir remontų sąnaudas naudotojo pageidaujamu detalumu;
 • Mechanizmo patikrų planavimas ir kontrolė – modulis skirtas valdyti planinių techninių priežiūrų procesus: nustatyti jų periodiškumą, atliekamų darbų turinį, sudaryti planinių techninių priežiūrų grafikus ir kontroliuoti jų laikymąsi;
 • Mechanizmo panaudojimo apskaita – sistemoje registruojami mechanizmo panaudojimo atvejai, kurie įforminami kelionės lapais;
 • Kuro apskaita – sistemoje yra galimybė apskaičiuoti degalais varomų mechanizmų įpilto ir sunaudoto kuro kiekius. Įpilto kuro kiekis registruojamas mechanizmo kelionės lapuose;
 • Duomenų įkėlimas iš Excel bylų - sistemoje realizuota galimybė įkelti techninės priežiūros užsakymų arba sąmatų duomenis iš Excel bylų, kurias techninės priežiūros paslaugas        teikiančios įmonės atstovas turi pateikti suderintu formatu. Atlikus duomenų importą, sistema pateikia importo ataskaitą, kurioje nurodytas įkeltų, klaidingų eilučių skaičius ir importo metu įvykusios klaidos;
 • Naudotojų teisių sistema - informacija pateikiama pagal naudotojui suteiktas teses, tokiu būdu užtikrinamas informacijos prieinamumas ir informacijos pateikimas tik suinteresuotiems asmenims;